ลำดับรายละเอียดไฟล์(ดาวน์โหลด)วันอัพโหลด
1 -แบบเอกสารเพิ่มเติมประชุมวันที่9มิถุนายน60-ตรวจสอบ-รส เอกสารเพิ่มเติมประชุม9มิถุนายน60.rar 2017-06-10
2 -คู่มือปี2560 จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง (คู่มือ) การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบ.pdf 2017-05-17
3 -คู่มือปี2560จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง (คู่มือ)การจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf 2017-05-17
4 -คำสั่ง 5 มิติ ควบคุมภายใน ตัวอย่างคำสั่งคำสั่ง.doc 2017-05-08
5 แบบที่ใช้ติดตามควบคุมภายในปี2560 แบบ ติดตาม ปอ.3+ปย.2 ใช้ติดตามรอบที่ผ่านมา.doc 2017-05-03
6 -ใช้สำหรับสรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปี2560 แบบสรุปผลการตรวจสอบภายในเครือข่ายระดับจังหวัด2560.rar 2017-04-27
7 -ใช้ในจังหวัดหนองบัวลำภู แบบสรุปผลการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2560.docx 2017-04-20
8 - เวียนแจ้งเกณฑ์และหลักฐานการเบิกเดินทางไปราชการ.pdf 2017-04-20
9 -ตรวจสอบกระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติการประชุมราชการ.pdf 2017-04-20
10 -ฉบับเดิมยังไม่ปรับปรุง คู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณพร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง.pdf 2017-04-20
11 - คู่มือการจัดประชุม.pdf 2017-04-20
12 -แนวทางกระบวนงานตามนโยบายสป-ปี2560-เมษายน 11 กระบวนงาน รวม-11-กระบวนงาน.pdf 2017-04-18
13 -รวมระเบียบการใช้รถราชการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบรถราชการถือปฏิบัติ.rar 2017-04-18
14 -สำเนาแผนตรวจสอบปี2560ส่งกระทรวงครอบคลุมทุกCUP ส่งแผนตรวจสอบปีงบประมาณ 2560.pdf 2017-03-08
15 -ชุดนี้เขตส่งให้ทางไลน์ 22กุมภาพันธ์60 แบบสอบทานเขต8ใช้ตรวจปี2560.rar 2017-02-23
16 -ตัวอย่างให้ปรับใช้ประเมินค่ะ 7.8-กระดาษทำการCA10-26-รถราชการ ใหม่.rar 2017-02-21
17 กระดาษทำการตรวจสอบปี2560-1 ฟอร์มตรวจสอบระบบควบคุมภายใน-2560-1.rar 2017-02-20
18 -คำสั่งคณะทำงานปี2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน2560-พย-59.doc 2017-02-20
19 -กระดาษทำการตรวจสอบ2560 กระดาษทำการตรวจสอบ2560-2.xlsx 2017-02-20
20 -แผนพัฒนา 5 มิติ แผนการพัฒนา 5 มิติ.doc 2017-02-20
21 -แนวทางการควบคุมภายในตาม คตง. แนวทางการควบคุมภายใน.pdf 2017-02-20
22 -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางฉ.10 เดินทางไปราชการฉ-10 กพ2560.PDF 2017-02-20
23 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ1 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-4.rar 2017-02-20
24 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ2 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-3.rar 2017-02-20
25 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ3 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-2.rar 2017-02-20
26 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ4 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-1.rar 2017-02-20