ลำดับรายละเอียดไฟล์(ดาวน์โหลด)วันอัพโหลด
1 --เอกสารการอบรมวันที่28 มกราคม2561-อจ-อธิวัฒน์ โยอาศรี อจ-อธิวัฒน์28มค61.rar 2018-01-26
2 -เอกสารการอบรมวันที่27 มกราคม2561-อจ-กฤตยา วัลอาจ อจ-กฤตยา 27มค61.rar 2018-01-26
3 แบบแนวทางการจัดทำทะเบียนคุมเงินและตรวจสอบเงินกองทุน แบบทะเบียนเงินกองทุน-ไฟล์ประกอบการอบรม สปสช วันที่ 18-19 กค 2560.rar 2018-01-23
4 -แผนตรวจสอบประจำปี2561 สสจ-นภ(อนุมัติปรับแผนแล้ว) แผนตรวจสอบประจำปี2561-อนุมัติธันวาคม60.pdf 2017-12-13
5 -กำหนดการส่งรายงานการตรวจสอบ ปี 2561 แจ้งกำหนดกการรายละเอียดตรวจสอบปี2561.pdf 2017-12-13
6 สำเนาคำสั่งตรวจสอบเครือข่ายสสจ-นภ-ปี2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน2561-พย-28-60.doc 2017-12-13
7 -คู่มือบริหารกองทุน61 คู่มือบริหารกองทุน 61_Final.pdf 2017-12-12
8 -กฏระเบียบฯบริหารเงินกองทุนที่ควรรู้ หนังสือรวบรวมกฎระเบียบฯสำหรับบริหารกองทุน.pdf 2017-12-12
9 แบบสรุปผล-ประเมินความเสี่ยงปรับใช้ทำควบคุมภายใน แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยง2561.docx 2017-12-01
10 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภครายไตรมาส1 20171030_ส่งเว็บ ตรวจ สาธา-Form (1) 2.xlsx 2017-12-01
11 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภครายไตรมาส2 20171030_ส่ง เว็บ ฟอร์ม สาธาร หน่วยงานย่อย.xlsx 2017-12-01
12 -แบบสอบทานตรวจสอบภายในปี2561-สป แบบสอบทาน รวมไฟล์.pdf 2017-11-20
13 -แบบฟอร์มจัดทำแผนเงินสสอ.และรพ.สต.2561 การจัดทำแผนเงิน2561.pdf 2017-11-20
14 -แบบเอกสารเพิ่มเติมประชุมวันที่9มิถุนายน60-ตรวจสอบ-รส เอกสารเพิ่มเติมประชุม9มิถุนายน60.rar 2017-06-10
15 -คู่มือปี2560 จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง (คู่มือ) การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบ.pdf 2017-05-17
16 -คู่มือปี2560จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง (คู่มือ)การจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf 2017-05-17
17 -คำสั่ง 5 มิติ ควบคุมภายใน ตัวอย่างคำสั่งคำสั่ง.doc 2017-05-08
18 แบบที่ใช้ติดตามควบคุมภายในปี2560 แบบ ติดตาม ปอ.3+ปย.2 ใช้ติดตามรอบที่ผ่านมา.doc 2017-05-03
19 -ใช้สำหรับสรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปี2560 แบบสรุปผลการตรวจสอบภายในเครือข่ายระดับจังหวัด2560.rar 2017-04-27
20 -ใช้ในจังหวัดหนองบัวลำภู แบบสรุปผลการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2560.docx 2017-04-20
21 - เวียนแจ้งเกณฑ์และหลักฐานการเบิกเดินทางไปราชการ.pdf 2017-04-20
22 -ตรวจสอบกระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติการประชุมราชการ.pdf 2017-04-20
23 -ฉบับเดิมยังไม่ปรับปรุง คู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณพร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง.pdf 2017-04-20
24 - คู่มือการจัดประชุม.pdf 2017-04-20
25 -แนวทางกระบวนงานตามนโยบายสป-ปี2560-เมษายน 11 กระบวนงาน รวม-11-กระบวนงาน.pdf 2017-04-18
26 -รวมระเบียบการใช้รถราชการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบรถราชการถือปฏิบัติ.rar 2017-04-18
27 -สำเนาแผนตรวจสอบปี2560ส่งกระทรวงครอบคลุมทุกCUP ส่งแผนตรวจสอบปีงบประมาณ 2560.pdf 2017-03-08
28 -ชุดนี้เขตส่งให้ทางไลน์ 22กุมภาพันธ์60 แบบสอบทานเขต8ใช้ตรวจปี2560.rar 2017-02-23
29 -ตัวอย่างให้ปรับใช้ประเมินค่ะ 7.8-กระดาษทำการCA10-26-รถราชการ ใหม่.rar 2017-02-21
30 -แผนพัฒนา 5 มิติ แผนการพัฒนา 5 มิติ.doc 2017-02-20
31 -แนวทางการควบคุมภายในตาม คตง. แนวทางการควบคุมภายใน.pdf 2017-02-20
32 -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางฉ.10 เดินทางไปราชการฉ-10 กพ2560.PDF 2017-02-20
33 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ1 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-4.rar 2017-02-20
34 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ2 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-3.rar 2017-02-20
35 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ3 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-2.rar 2017-02-20
36 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ4 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-1.rar 2017-02-20