ลำดับรายละเอียดไฟล์(ดาวน์โหลด)วันอัพโหลด
1 -กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติ-เงินยืมราชการ.pdf 2018-03-16
2 -กรมบัญชีกลาง คู่มือเบิกจ่ายเงินคลัง2551.pdf 2018-03-16
3 กรมบัญชีกลาง ความรู้-คชจ-บริหารงาน2553.pdf 2018-03-16
4 -กรมบัญชีกลาง คชจ-เดินทางไปราชการ.pdf 2018-03-16
5 -กรมบัญชีกลาง กค-ฝึกอบรม.pdf 2018-03-16
6 -กรมบัญชีกลาง กค-ความรู้การจัดงาน.pdf 2018-03-16
7 -แนวทางการตรวจสอบภายสสจ-นภ-ปี2561 แนวทางการตรวจสอบภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประจําปี2561.pdf 2018-03-09
8 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 ภาคผนวก-ข-2561.pdf 2018-03-09
9 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 ภาคผนวก -ก-2561.pdf 2018-03-09
10 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 2-แนวทางควบคุมหน่วยย่อย2561.pdf 2018-03-09
11 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 รูปแบบการควบคุม-2561.pdf 2018-03-09
12 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 ตัวอย่างแบบประเมินควบคุม-2561.pdf 2018-03-09
13 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 การจัดทำควบคุมและการส่ง2561.pdf 2018-03-09
14 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 ขออนุมัติออกตรวจสอบรอบ2-2561.pdf 2018-03-09
15 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 คำสั่งตรวจสอบปี2561.pdf 2018-03-09
16 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 แจ้งแผนตรวจสอบปี2561.pdf 2018-03-09
17 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 3-ส่งแผนตรวจสอบปี2561.pdf 2018-03-09
18 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 2-แผน5ปีตรวจสอบ61-65.pdf 2018-03-09
19 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 4-ส่งแผนตรวจสอบปี2561.pdf 2018-03-09
20 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 5-ส่งแผนตรวจสอบปี2561.pdf 2018-03-09
21 เอกสารส่ง9มีนาคม2561 1-1-แนวทางตรวจสอบ2561.pdf 2018-03-09
22 -เอกสารส่ง9มีนาคม2561 1-แนวทางตรวจสอบปี2561.pdf 2018-03-09
23 --เอกสารการอบรมวันที่28 มกราคม2561-อจ-อธิวัฒน์ โยอาศรี อจ-อธิวัฒน์28มค61.rar 2018-01-26
24 -เอกสารการอบรมวันที่27 มกราคม2561-อจ-กฤตยา วัลอาจ อจ-กฤตยา 27มค61.rar 2018-01-26
25 แบบแนวทางการจัดทำทะเบียนคุมเงินและตรวจสอบเงินกองทุน แบบทะเบียนเงินกองทุน-ไฟล์ประกอบการอบรม สปสช วันที่ 18-19 กค 2560.rar 2018-01-23
26 -แผนตรวจสอบประจำปี2561 สสจ-นภ(อนุมัติปรับแผนแล้ว) แผนตรวจสอบประจำปี2561-อนุมัติธันวาคม60.pdf 2017-12-13
27 -กำหนดการส่งรายงานการตรวจสอบ ปี 2561 แจ้งกำหนดกการรายละเอียดตรวจสอบปี2561.pdf 2017-12-13
28 สำเนาคำสั่งตรวจสอบเครือข่ายสสจ-นภ-ปี2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน2561-พย-28-60.doc 2017-12-13
29 -คู่มือบริหารกองทุน61 คู่มือบริหารกองทุน 61_Final.pdf 2017-12-12
30 -กฏระเบียบฯบริหารเงินกองทุนที่ควรรู้ หนังสือรวบรวมกฎระเบียบฯสำหรับบริหารกองทุน.pdf 2017-12-12
31 แบบสรุปผล-ประเมินความเสี่ยงปรับใช้ทำควบคุมภายใน แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยง2561.docx 2017-12-01
32 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภครายไตรมาส1 20171030_ส่งเว็บ ตรวจ สาธา-Form (1) 2.xlsx 2017-12-01
33 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภครายไตรมาส2 20171030_ส่ง เว็บ ฟอร์ม สาธาร หน่วยงานย่อย.xlsx 2017-12-01
34 -แบบสอบทานตรวจสอบภายในปี2561-สป แบบสอบทาน รวมไฟล์.pdf 2017-11-20
35 -แบบฟอร์มจัดทำแผนเงินสสอ.และรพ.สต.2561 การจัดทำแผนเงิน2561.pdf 2017-11-20
36 -แบบเอกสารเพิ่มเติมประชุมวันที่9มิถุนายน60-ตรวจสอบ-รส เอกสารเพิ่มเติมประชุม9มิถุนายน60.rar 2017-06-10
37 -คู่มือปี2560จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง (คู่มือ)การจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf 2017-05-17
38 -คำสั่ง 5 มิติ ควบคุมภายใน ตัวอย่างคำสั่งคำสั่ง.doc 2017-05-08
39 แบบที่ใช้ติดตามควบคุมภายในปี2560 แบบ ติดตาม ปอ.3+ปย.2 ใช้ติดตามรอบที่ผ่านมา.doc 2017-05-03
40 -ใช้ในจังหวัดหนองบัวลำภู แบบสรุปผลการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2560.docx 2017-04-20
41 - เวียนแจ้งเกณฑ์และหลักฐานการเบิกเดินทางไปราชการ.pdf 2017-04-20
42 -ตรวจสอบกระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติการประชุมราชการ.pdf 2017-04-20
43 -ฉบับเดิมยังไม่ปรับปรุง คู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณพร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง.pdf 2017-04-20
44 - คู่มือการจัดประชุม.pdf 2017-04-20
45 -แนวทางกระบวนงานตามนโยบายสป-ปี2560-เมษายน 11 กระบวนงาน รวม-11-กระบวนงาน.pdf 2017-04-18
46 -รวมระเบียบการใช้รถราชการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบรถราชการถือปฏิบัติ.rar 2017-04-18
47 -สำเนาแผนตรวจสอบปี2560ส่งกระทรวงครอบคลุมทุกCUP ส่งแผนตรวจสอบปีงบประมาณ 2560.pdf 2017-03-08
48 -ชุดนี้เขตส่งให้ทางไลน์ 22กุมภาพันธ์60 แบบสอบทานเขต8ใช้ตรวจปี2560.rar 2017-02-23
49 -ตัวอย่างให้ปรับใช้ประเมินค่ะ 7.8-กระดาษทำการCA10-26-รถราชการ ใหม่.rar 2017-02-21
50 -แผนพัฒนา 5 มิติ แผนการพัฒนา 5 มิติ.doc 2017-02-20
51 -แนวทางการควบคุมภายในตาม คตง. แนวทางการควบคุมภายใน.pdf 2017-02-20
52 -พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางฉ.10 เดินทางไปราชการฉ-10 กพ2560.PDF 2017-02-20
53 -แบบสอบทานควบคุมภายในและตรวจสอบ1 คู่มือควบคุมกระทรวง-ใช้เขต8ปี2560-4.rar 2017-02-20