ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


                         วันที่ 13 มิถุนายน 2560                         เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


                                                       ข้าพเจ้า  รพ.นากลาง   ตำแหน่ง  
                         ขออนุญาตใช้รถยนต์ไป      อ้อมใจ(ออกติดตามการดำเนินงาน).
                         มีผู้ร่วมเดินทาง   3    คน         ในวันที่   21 มิถุนายน 2560    เวลา  08:30:00  น.
                         ถึง  วันที่   21 มิถุนายน 2560       เวลา    16:30:00   น.

                                                       หมายเหตุ     .............................................................................................
                         ......................................................................................................................................................
                         ......................................................................................................................................................                                               (ลงชื่อ) รพ.นากลาง   ผู้ขออนุญาต

                                               (ลงชื่อ)........................หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย

                         เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


                                                       งานพัสดุยานพาหนะได้จัดรถยนต์หมายเลขทะเบียน  นข.650
                         พนักงานขับรถยนต์  ชื่อ  บุญกอง สุวรรณการ   เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818722863
                                                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
                                               ลงชื่อ................................

                                               (นายหนูคล้าย สาปิตตา)

                                               หัวหน้างานยานพาหนะ                                               (ลงชื่อ)............................ผู้อนุญาต