ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 11 มิถุนายน 13
12 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ส่งเสริม # ออกติดตามการตำเนินงาน 8:00 ถึง 16:30 รพ.สต.พนาวัลย์ นัฎธรินทร์ บัญชา แถมพลอย 0856098202 / นข.1321
งานการเจ้าหน้าที่ # ประชุม 8:30 ถึง 16:30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมพร วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.901
คบส. # ตรวจน้ำดื่ม 8:30 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) พัชราวรินทร์ หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / กข.5413
ตรวจสอบ # ออกตรวจสอบ 8:30 ถึง 16:30 สุพิชฌย์ รพ.สต.หนองบัวน้อย นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
ผชช.ส. # ร่วมเปิดโครงการยาเสพติด 13:00 ถึง 16:00 งานเลขา กองร้อย อส.จ.นภ. บุญกอง สุวรรณการ 0818722863 / นข.650
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559