ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 22 มิถุนายน 24
23 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ส่งเสริม # ติดตามงาน 8:00 ถึง 16:30 รพ.สต.ก้าวหน้า อ.โนนสัง นัฎธรินทร์ บัญชา แถมพลอย 0856098202 / นข.1321
นิติการ # ประชุม 8:00 ถึง 16:30 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครรชิต หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / นข.901
ตรวจสอบ # ตรวจสอบภายใน 8:30 ถึง 16:30 รพ.สต.โคกม่วง สุพิชฌาย์ วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / กข.5413
cdc # ออกติดตามงาน 8:30 ถึง 16:30 อ.สุวรรณคูหา อ้อมใจ นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559