ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย ส่งเสริม
เรื่อง ประชุมชี้แจงผู้สูงอายุ
ผู้ขอใช้รถยนต์  สำนักงาน - อ.นาวัง  ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
การเดินทาง กัญนิกา 
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 5  คน  (ไม่นับรวมพขร.)
หมายเหตุอื่น  (ไม่ระบุ)
พขร นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994
ทะเบียนรถยนต์ นข.958

โดย ผู้ดูแลระบบงานยานฯ
กำหนดเวลาการเดินทาง: 28 มิย 2017 - 28 มิย 2017 ที่ 8:30 ถึง 16:30
บันทึกตารางงาน ณ : 14 มิย 2017 ที่ 14:17
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559