ลำดับรายละเอียดไฟล์(ดาวน์โหลด)วันอัพโหลด
1 - คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .pdf 2018-03-29
2 สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน.pdf 2018-03-28
3 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับ 3/2560 จุลสารข่าววินัย3.60(นิติการ).PDF 2017-09-07
4 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2560 จุลสารข่าววินัย2.60(นิติการ).PDF 2017-05-02
5 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2560 จุลสารข่าววินัย1.60(นิติการ).pdf 2016-12-08
6 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2559 จุลสารข่าววินัย3.59(นิติการ).pdf 2016-09-19
7 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2559 จุลสารข่าววินัย2.59(นิติการ).pdf 2016-06-07
8 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541.pdf 2016-04-27
9 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551.pdf 2016-04-27
10 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535.pdf 2016-04-27
11 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พรบ.ยา 2510.pdf 2016-04-27
12 พระราชบัญญัติิอาหาร พ.ศ.2522 พรบ.อาหาร พ.ศ.2522.pdf 2016-04-27
13 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 2016-04-27
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535.pdf 2016-04-27
15 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535.pdf 2016-04-27
16 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551.pdf 2016-04-27
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524.pdf 2016-04-27
18 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf 2016-04-27
19 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัิติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539.pdf 2016-04-27
20 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539...pdf 2016-03-29
21 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537.pdf 2016-03-22
22 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556.pdf 2016-03-22
23 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556.pdf 2016-03-22
24 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่1/2559 จุลสาร1.59 (นิติการ).pdf 2016-03-18
25 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พรบ ข้าราชการพลเรือน.pdf 2016-03-14